Prof. Dr. sci Radlović Nedeljko, pedijatar

Prof. Dr. sci Radlović (Petar) Nedeljko, pedijatar, supspecijalista gastroenterohepatolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, redovni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, generalni sekretar Srpskog lekarskog društva i predsednik Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva.
Rođen je u Nakovu (Kikinda) 1948. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (srednja ocena 9,50), gde je završio specijalizaciju iz pedijatrije, odbranio magistarsku i doktorsku tezu i stekao zvanje subspecijaliste iz gastroenterohepatologije. U stalnom radnom odnosu na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu bio je od januara 1976. do novembra 2013., od 1987-2013. šef Odeljenja za gastrointestinalne i nutritivne poremećaje. Za asistenta na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Beogradu biran je 1980., za docenta 1987., za vanrednog profesora 1992., a za redovnog profesora 1997.
Uže oblasti rada su mu dečja gastroenterologija i ishrana. Usavršavao se 10 meseci u Londonu (Velika Britanija) kod prof. dr Džona Voker-Smita (John Walker-Smith, Queen Elizabeth Hospital, St. Bartholomew’s Hospital i Royal Free Hospital) i 3 meseca u Gracu (Austrija) kod prof. dr Eriha Rosipala (Erich Rossipal, Universitätsklinik für Kinder). Uveo je stereomikroskopiju sluznice tankog creva u dijagnostici hroničnih enteropatija kod dece i druge savremene dijagnostičko-terapijske procedure. Sa prof. dr Raškom Stepanovićem je tvorac Orosala 65 (Galenika). Bio je mentor odbranjenih 6 doktorskih i 10 magistarskih teza, 8 subspecijalističkih radova i komentor 2 magistarska i jednog subspecijalističkog rada iz oblasti dečje gastroenterologije, ishrane i kliničke fiziologije.
Objavio je 373 stručno-naučnih radova i priloga u knjigama i monografijama. Koautor je 8 udžbenika za redovne i poslediplomske medicinske studije i 21 monografije, 20 domaćih i jedne strane, od čega u 15 jedan od dva urednika. Sa prof. dr Radovanom Bogdanovićem je glavni urednik Pedijatrije za poslediplomsko usavršavanje lekara, za koji su glavni urednici, kao delo od izuzetnog značaja za razvoj medicine, dobili Nagradu grada Beograda (ranije Oktobarska nagrada) 2017. godine. Od ukupno 104 naslova u knjigama i monografijama, u 95 je jedini autor i u 6 prvi autor. Citiran 279 puta.
Bio je rukovodilac jednog i saradnik u 2 naučno-istraživačkog potprojekta, načelnik Odeljenja za gastrointestinalne i nutritivne poremećaje Univerzitetske dečje klinike u Beogradu (1987-2013), šef Katedre za pedijatriju na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1997-2001), predsednik Stručne komisije za medicinske nauke Univerziteta u Beogradu (1998-2000) i potpredsednik Udruženja pedijatara SR Jugoslavije (1998-2002), kodirektor Pedijatrijske škole Srbije i Crne Gore, kasnije Srbije (2003-2012), zamenik direktora Pedijatrijske škole Srbije (2013-2017), profesor po pozivu na Medicinskom fakultetu u Banjaluci (2005) i Stomatološkom fakultetu u Beogradu (2009), član Saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu (2010-2013), član Ekspertske grupe Ministarstva zdravlja Republike Srbije za reformu i unapređenje tercijernog nivoa zdravstvene zaštite (2006-2008), potpredsednik Republičke stručne komisije za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine (2009-2012) i nekoliko godina član Naučnog odbora Galenike.
Član je uređivačkih odbora časopisa “Srpski arhiv za celokupno lekarstvo”, a od 2016. pomoćnik glavnog urednika.
Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja pedijatara Srbije, Srpskog društva za ishranu, Unije nacionalnih pedijatrijskih udruženja i asocijacija Evrope (UNEPSA) i Internacionalne pedijatrijske asocijacije (IPA).
Dobitnik je Zahvalnice Galenike za formulaciju Orosala (1993), Povelje Srpskog lekarskog društva (2001), Zahvalnice Medicinskog fakulteta u Beogradu za doprinos kontinuiranoj medicinskoj edukaciji (2004), Zahvalnice Naučnog odbora Medicinskog fakulteta u Beogradu (2006), Pečata Niša i Hristovog monograma (2008), Zahvalnice Grada Zaječara (2008), Zahvalnice Udruženja dijetetičara-nutricionista predškolskih ustanova Beograda (2008), Zahvalnice Okružne podružnice Srpskog lakerskog društva u Leskovcu (2009), Zahvalnica Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva (2011., 20012., 20013. i 20017.), Zahvalnice Kliničkog centra Kragujevac (2011), Zahvalnice Udruženja za cističnu fibrozu (2011), Godišnje nagrade Nakova (2011), Zahvalnica Udruženja pedijatara Srbije (2007. i 2012), Zahvalnice Opšte bolnice Bel Medic (2013), Zahvalnice Ketedre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu (2014), Povelje Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva (2017), Nagrade grada Beograda za delo „Pedijatrija za poslediplomsko usavršavanje lekara“ koje predstavlja izuzetan doprinos razvoju medicine (2017), Zahvalnice Hrvatske proljetne škole (2017) i Povelje Udružernja pedijatara Srbije (2017).