Prof. dr Nenad Ilijevski, vaskularni hirurg

Prof. dr Nenad Ilijevski, vaskularni hirurg

 

Rođen je 1960. godine u Beogradu, zaposlen je kao vaskularni hirurg na Klinici za
vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu, gde obavlja
funkciju načelnika Odeljenja za endovaskularnu hirurgiju. Vanredni je profesor na
Medicinskom fakultetu Beogradskog Univerziteta na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom.

Gimnaziju i Medicinski fakultet završio je u Beogradu. Llekarski staž obavio je kao stažer Medicinskog fakulteta u Beogradu. Magistarski rad na temu “Pouzdanost kliničkih znakova u dijagnostici traumatskih AV fistula ekstremiteta”, odbranio 1996. godine u Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu i time stekao zvanje magistra iz oblasti Vaskularna hirurgija.

Doktorsku disertaciju na temu “Everziona karotidna endarterektomija bez intraoperativnog monitoringa kod bolesnika sa okluzijom kontralateralne unutrašnje karotidne arterije” odbranio je 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Specijalizaciju iz opšte hirurgije započeo je.1990. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, a specijalistički ispit položio sa odličnom ocenom 1994. godine.

Subspecijalističke studije iz vaskularne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu završio je u novembru 2002. sa temom subspecijalističkog rada: “Karotidna endarterektomija u cervikalnoj – blok anesteziji kod bolesnika sa okluzijom kontralateralne unutrašnje karotidne arterije”.

Za asistenta na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran je prvi put 2000. godine, dok je prvi put za docenta izabran u maju 2008. godine U decembru 2013. izabran je za vanrednog profesora na istoj katedri.

Bibliografija dr Nenada Ilijevskiog sadrži preko 300 naslova, od toga preko 100 in extenso, a broj citata prelazi 200.