Mr. Aleksadra Aleksić

Rođena u 1968. u Beogradu.
Master akademske studije zavrsila 2015. godine u Asocijaciji centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istrazivanja pri Univerzitetu u Novom Sadu i stekla zvanje Master sportske medicine sa fizikoterapijom.Završila Fakultet zdravstvenih nauka, na studijskom programu fizioterapija i radna terapija, Univerziteta Apeiron u Banja Luci.
Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu završila 2010. godine na strukovnom programu strukovni fizioterapeut.
Višu medicinsku školu u Beogradu Odsek terapeuta – smer fizioterapeuta završila 1996.god.
Srednju medicinsku školu – smer fizioterapeut takođe završila u Beogradu 1987. godine.

U Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu radi od 2011. godine kao saradnik za vežbe i praktičnu nastavu za oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija-za predmet kineziologija. Od 2014. godine u zvanju nastavnika prakticne nastave na predmetima kineziologija i klinicka kineziterapija u pedijatriji.
Radila na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj u Beogradu od oktobra 1998. godine.
1998.god radila kao viši fizioterapeut na Klinici za rehabilitaciju „Miroslav Zotović“ Sokobanjska 13 – Beograd.